slakteriet i Alvesta

Bild från ett nedlagt slakteri

Allmänt

Slakteriet ligger vid södra infarten till Alvesta och drevs av bondekooperativet KLS. Verksamheten i Alvesta påbörjades i mitten av 1930-talet. Man levererade bl.a. charkuterivaror och fläsk över hela landet. Under 1960-talet var omkring 650 personer anställda vid slakteriet. Under de följande åren minskade personalstyrkan successivt och verksamheten organiserades om. Under 1980-talets mitt lades charkuterihanteringen ner varmed ca 150 slakteriarbetare fick lämna sina jobb. 1988 beslutade man att helt lägga ner verksamheten i Alvesta och i december gick de sista anställda hem från sina jobb på slakteriet för gott.

Alvestaepidemin

Den 15 juni 1953 insjuknade de första fallen i det som kom att utvecklas till Sveriges genom tiderna största salmonellautbrott. Den 18 juni 1953 lades tre personer in på epidemisjukhuset i Växjö. Först trodde man att de smittats av paratyfus. De följande fyra dagarna lades ytterligare 21 personer in med samma diagnosmisstanke. Den 22 juni fastslog man att det handlade om Salmonella Typhimurium. Kronobergs län hade under perioden 24-27 juni omkring 150 nya fall per dag och vid kulmen som nåddes omkring den 1-2 juli insjuknade ca 220 personer per dag. Totalt diagnosticerades 2611 fall i Kronobergs län, nästan en tredjedel av den totala epidemin. Personer insjuknade i hela landet. T.ex. konstaterades 752 fall i Göteborg samt totalt 2848 fall i Stockholm. Det stod snart klart att slakteriet i Alvesta sände sina produkter till samtliga drabbade områden i landet.

Bild från ett nedlagt slakteri

En inspektion utfördes i slakteriet den 28 juni och ett 70-tal prover togs. I ett av dessa prover från en ko påvisades S. Typhimurium. Senare påvisades S. Typhimurium i prov uttaget i Stockholm från Alvestakalvars lymfkörtlar. Den epidemiologiska utredningen visade också att praktiskt taget alla sjuka personer hade fått kött från slakteriet i Alvesta. En utredning visade att det varit arbetskonflikt i fem veckor vilket medfört att inga djur slaktades under den tiden och när slakten sedan startade igen den 8 juni var det många djur som slaktades och marknaden hade hög efterfrågan på köttvaror. Under de tre följande veckorna var kalvslakten vid slakteriet mer än dubbel den normala och svinslakten var 60 % större än normalt. Detta gjorde att kylutrymmena fylldes till bristningsgränsen och inspektioner i epidemins slutskede visade på temperaturer mellan 7 °C till 12,5 °C mot önskvärda 3-5 °C. Samtidigt rådde det en kraftig värmebölja.

Totalt i Sverige insjuknade 8845 personer i salmonella under 1953. 4200 av dessa krävde sjukhusvård. I hela landet dog ca 90 personer i detta utbrott. Alvestaepidemin ledde till att Statens bakteriologiska laboratorium (SBL), som sedermera blev Smittskyddsintstitutet, den 1 juli 1955 inrättade en särskild epidemiologisk avdelning vilken leddes av en statsepidemiolog.

Rivning på gång

Fastigheten ägs av Alvesta kommun och rivning har påbörjats nu under hösten 2009. Hur fastigheten är tänkt att användas framöver är ännu inte klart.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Vill du kolla in mina bilder från slakteriet i Alvesta så klicka nedan.

Bilder